Skiljemannarättsliga nyheter

Sverige är, och har historiskt varit, ett av de ledande sätena för internationella skiljeförfaranden. En bidragande orsak till detta är Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) som har utvecklats till ett av de ledande tvistlösningsorganen i världen. År 2015 administrerade SCC 181 mål av vilka 57 % var internationella förfaranden.

I syfte att bibehålla Sveriges och SCC:s framträdande positioner genomförs för närvarande förändringsarbete av såväl den svenska lagen om skiljeförfarande som SCC:s skiljedomsregler och regler för förenklat skiljeförfarande.

I februari 2014 tillsatte regeringen en särskild utredare för att se över den då femton år gamla lagen om skiljeförfarande. Syftet med utredningen var att säkerställa att skiljeförfarande i Sverige fortsätter att vara en modern, effektiv och attraktiv tvistlösningsform för svenska och utländska parter. Den särskilde utredaren, f.d. justitierådet Johan Munck, har därefter lämnat betänkandet Översyn av lagen om skiljeförfarande, SOU 2015:37. I utredningen föreslås vissa ändringar i lagen om skiljeförfarande, vilka berör såväl själva skiljeförfarandet, som reglerna kring klanderprocesser.

Bland annat föreslås i utredningen att Svea hovrätt ska vara exklusivt forum vid klandertalan och att hovrätten, om ena parten begär det och den andra parten samtycker därtill, bör kunna tillåta att en rättegång i lämplig omfattning äger rum på engelska. Protokoll, beslut och domar ska dock även enligt utredningens förslag alltid avfattas på svenska (dessa ska dock finnas tillgängliga på engelska i anslutning till att de upprättas respektive meddelas).

Utöver ändringarna i lagen om skiljeförfarande har SCC, inför institutets hundraårsjubileum nästa år, presenterat förslag till nya regler för skiljeförfarande och regler för förenklat skiljeförfarande. I förslaget avseende nya skiljedomsregler har det införts bestämmelser om multi-party och multi-contract-avtal. Vidare regleras bl.a. skiljenämndens möjlighet att utse s.k. administrativa sekreterare. Vad gäller förenklade skiljeförfaranden har kommittén bl.a. föreslagit nya regler i syfte att uppnå en än mer tidseffektiv process.

SCC:s nya regler är avsedda att träda ikraft den 1 januari 2017. Översynen av lagen om skiljeförfarande har varit ute på remiss. Förhoppningsvis kan en proposition presenteras i slutet av 2016.

Tillbaka till Frankly #9

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår