Nytt EU-direktiv om skydd för företagshemligheter

I juni i år antogs ett nytt EU-direktiv om skydd för företagshemligheter. Direktivet innehåller en ny definition av företagshemligheter och en gemensam reglering för vilka åtgärder som ska finnas tillgängliga i en medlemsstat när företagshemligheter eller know-how olovligen anskaffas, utnyttjas eller röjs.

Redan i november 2013 presenterades förslaget om en ny reglering inom EU till skydd för företagshemligheter och know-how. Bakgrunden var kommissionens arbete med den mer omfattande Europa 2020-strategin, som bland annat syftar till att skapa gynnsammare villkor för tillväxt inom EU. Kommissionen konstaterade att medlemsstaternas lagstiftning till skydd för företagshemligheter såg väldigt olika ut. Vissa länder saknade till och med helt särskilda skyddsregler. Läget ansågs skapa osäkerhet och verka hämmande på konkurrenskraften hos europeiska företag.

Syftet med det nya direktivet är att harmonisera medlemsländernas lagstiftning och skapa lika villkor för alla företag i EU, och därigenom förbättra förutsättningar för innovation samt kunskapsöverföring på den inre marknaden. Direktivet innebär i huvudsak att medlemsstaterna ska säkerställa att det finns en enhetlig civilrättslig reglering till skydd mot att företagshemligheter olovligen anskaffas, utnyttjas eller röjs.

Företagshemligheter definieras i direktivet som information som inte är allmänt känd eller lättillgänglig, som har kommersiellt värde på grund av att den är hemlig och där innehavaren av hemligheten har vidtagit rimliga åtgärder för att hålla informationen hemlig. Direktivet fastställer också när en företagshemlighet olagligen ska anses ha anskaffats, utnyttjats eller röjts. Innehavare av en företagshemlighet ska ha tillgång till en rättslig prövning, och kunna erhålla skadestånd och/eller förbud mot utnyttjande eller röjande av företagshemligheten. När så behövs, föreskriver även direktivet att medlemsstaterna ska säkerställa att konfidentiell affärsinformation hålls hemlig under och efter rättsliga förfaranden. Direktivet innehåller dock, till skillnad från den svenska lagen om skydd för företagshemligheter, inga straffrättsliga bestämmelser.

Regeringen tillsatte i maj i år en utredning, direktiv 2016:38, som har i uppdrag att bland annat utreda vilka förändringar direktivet föranleder i svensk rätt. Regeringens utredning ska presenteras senast den i maj 2017. Direktivet ska vara implementerat i medlemsstaterna senast juni 2018.

Direktiv 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs återfinns här.

Tillbaka till Frankly #9

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår