Lagstridigt fakturerad tryckerimoms ska återbetalas

I ett avgörande från december 2015 slog Högsta domstolen fast att tryckerimoms som fakturerats i strid med EU-rätten skulle återbetalas med stöd av läran om condictio indebiti. Högsta domstolen uttalade att huvudregeln vid s.k. misstagsbetalningar – dvs. betalningar utan rättsgrund – är att återbetalning ska ske. Mottagaren kan enligt läran dock få behålla betalningen om i) mottagaren haft befogad anledning att tro denne hade rätt till betalningen, ii) mottagaren inrättat sig efter betalningen och iii) det vid en intresseavvägning är motiverat att återbetalning inte sker.

I målet i Högsta domstolen hade ett förlag (”Kunden”) köpt tryckeritjänster av en leverantör av sådana tjänster (”Leverantören”). Enligt parternas avtal skulle Kunden betala den mervärdesskatt som var hänförlig till tryckeritjänsterna. Kunden betalade därför mervärdesskatt om 25 procent till Leverantören som i sin tur betalade in beloppet till Skatteverket. Sedan EU-domstolen i en dom från 2010 slagit fast att tryckeritjänster ska beskattas med en mervärdesskatt om 6 procent återbetalade Skatteverket mellanskillnaden mellan de två skattesatserna till Leverantören.

Kunden, som efterbeskattats med motsvarande belopp, väckte talan mot Leverantören och begärde återbetalning av den del av den erlagda mervärdesskatten som översteg 6 procent. Som grund för återbetalningsskyldighet anfördes bl.a. att det var fråga om en misstagsbetalning. Högsta domstolen instämde och konstaterade att rättsgrund saknats för betalningen av den för höga skattesatsen. Därtill fann Högsta domstolen att Kundens betalning (dvs. mellanskillnaden mellan skattesatserna) skulle gå åter. Skälet till det var att Högsta domstolen inte ansåg att det förelegat några förhållanden som gav stöd för slutsatsen Leverantören inrättat sig efter en förmögenhetsförbättring grundad på att den utgående mervärdesskatten för tryckeritjänsterna skulle varit lägre än vad Leverantören uppburit från Kunden. Under de förhållandena ansågs inte det s.k. inrättandekravet uppfyllt, varför återbetalning i enlighet med huvudregeln skulle ske.

 

Tillbaka till Frankly #8

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår