Frankly #8

Välkommen till vårnumret av nyhetsbrevet Frankly. Denna gång ligger fokus på ett antal intressanta domar på den centrala civilrättens område. Vi fortsätter även att följa utvecklingen på området för europeisk upphovsrätt. Glad påsk!


Styrelseledamot skadeståndsansvarig trots att ansvarsfrihet beviljats

En revisor utgav skadestånd till ett aktiebolag, till följd av att revisorn och aktiebolaget träffat en förlikning rörande revisorns skadeståndsskyldighet mot aktiebolaget. Sedan revisorn väckt en regresstalan mot den ensamme styrelseledamoten i aktiebolaget, fann hovrätten att styrelseledamoten skulle svara för halva skadeståndet, trots att denne beviljats ansvarsfrihet.

Läs mer

Överlåtelseförbud utan verkan

Till skillnad från båda underinstanserna anser Högsta domstolen att ett förbud för ursprungsköparna att överlåta sina rättigheter enligt ett entreprenadavtal inte hindrar andrahandsköparna från att kräva entreprenören på ersättning för fel i entreprenaden.

Läs mer

Högsta domstolens tolkning av konkurrensklausul kritiseras

I en uppmärksammad dom från november förra året kom Högsta domstolen fram till att en konkurrensklausul i ett partneravtal skulle gälla, trots att partneravtalet hade upphört. Domen har kritiserats i den efterföljande juridiska debatten för att medföra oförutsebara konsekvenser för avtalsskrivande parter.

Läs mer

Lagstridigt fakturerad tryckerimoms ska återbetalas

I ett avgörande från december 2015 slog Högsta domstolen fast att tryckerimoms som fakturerats i strid med EU-rätten skulle återbetalas med stöd av läran om condictio indebiti. Högsta domstolen uttalade att huvudregeln vid s.k. misstagsbetalningar – dvs. betalningar utan rättsgrund – är att återbetalning ska ske. Mottagaren kan enligt läran dock få behålla betalningen om i) mottagaren haft befogad anledning att tro denne hade rätt till betalningen, ii) mottagaren inrättat sig efter betalningen och iii) det vid en intresseavvägning är motiverat att återbetalning inte sker.

Läs mer

EU realiserar strategin för en gemensam digital marknad

I enlighet med strategin för en gemensam europeisk digital marknad som presenterades under förra våren har EU-kommissionen föreslagit en ny förordning som innebär att online-tjänster kommer att kunna användas vid resor utomlands. EU-kommissionen har också antagit en handlingsplan för att modernisera den europeiska upphovsrätten.

Läs mer

Ingen upphovsrätt till sportsändning

I domen i det s.k. C More-målet kom Högsta domstolen fram till att två tv-sändningar av hockeymatcher inte var upphovsrättsligt skyddade. Domen meddelades efter att EU-domstolen lämnat förhandsbesked.

Läs mer

#8

Ny biträdande jurist

Frank har rekryterat en ny biträdande jurist som började i mars. Lukas Kanter är utbildad vid Uppsala universitet och har nyligen fullgjort sin tingstjänstgöring vid Södertörns tingsrätt. Dessförinnan var Lukas biträdande jurist på Mannheimer Swartling.

Kvarstad på bankmedel inom EU

Regeringen har föreslagit en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om kvarstad på bankmedel. Den 25 februari 2014 inhämtade regeringen Lagrådets yttrande över förslaget. Frankdelägaren Helena Dandenell var en av experterna som deltog i utredningen som föregick lagförslaget (SOU 2015:54). Det gemensamma förfarandet som föreslås syftar till att göra det lättare för fordringsägare inom EU att driva in sina fordringsanspråk över gränserna.

Frank värd för IMK:s seminarium

Frank är värd för ett seminarium om bevisfrågor i varumärkes- och marknadsrättsliga mål som äger rum den 23 mars 2016 och arrangeras av Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK). Frankdelägaren Linda Landén är en av talarna.

Frankdelägare förtroendevald i Försäkringsjuridisk förening

På årsmötet för Försäkringsjuridisk förening som ägde rum den 16 mars 2016 valdes Elin Awerstedt till suppleant i föreningens styrelse.

Kontakta oss

Har du synpunkter eller kommentarer på nyhetsbrevet? Eller vill du komma i kontakt med oss av annan anledning? Besök vår hemsida för mer information.

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår