Undvik oförutsedda påföljder

Högsta domstolen har i ett färskt avgörande (NJA 2014 s. 960) klargjort förhållandet mellan avtalade påföljder och påföljder enligt dispositiv rätt.

Angående förhållandet mellan avtalade påföljder och utfyllande rätt framhåller HD inledningsvis att en i ett avtal föreskriven påföljd i regel inte utesluter att den förfördelade parten har rätt till andra påföljder som kan följa av tillämpliga rättsregler.

I tvisten, som rörde en totalentreprenad, hade beställaren yrkat på ersättning för avhjälpande av vissa fel trots att denne inte haft några kostnader för avhjälpandet. Frågan var om beställaren i ett sådant fall (där faktiska avhjälpandekostnader saknas) har rätt till ersättning för beräknade avhjälpandekostnader. Enligt utfyllande rätt gäller att beställaren har rätt till skadestånd även om han inte avhjälper felet. I det i målet tillämpliga standardavtalet (ABT 94) regleras dock inte frågan uttryckligen.

Genom tolkning av standardavtalet i ljuset av utfyllande rätt ansåg HD att beställaren hade rätt till skadestånd på grund av entreprenörens underlåtenhet att avhjälpa felet.

HD förklarar därefter vad som krävs för att en i avtalet föreskriven påföljd ska vara exklusiv. HD uttalar därvid att ”det i allmänhet [krävs] att detta [dvs exklusiveten, vår anm.] framgår av kontraktsvillkoret eller att det finns annat stöd för att uppfatta regleringen som heltäckande.” Samma princip gäller enligt HD när det, som i det aktuella fallet, är fråga om standardavtal.

I ljuset av HD:s uttalande bör alltså den part som vill att de i avtalet angivna påföljderna ska vara exklusiva, även fortsättningsvis försäkra sig om att detta uttryckligen anges i avtalet. Annars finns en uppenbar risk att en domstol vid en tvist öppnar upp för ytterligare påföljder enligt utfyllande rätt.

Tillbaka till Frankly #6

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår