Datalagringsdom från Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Stockholm har kommit fram till att regleringen i lagen om elektronisk kommunikation angående internetleverantörers skyldighet att lagra trafikuppgifter varken står i strid med grundlag, EU-lagstiftning eller Europakonventionen.

Reglerna i lagen om elektronisk kommunikation om lagring av trafikuppgifter är en implementering av det s.k. datalagringsdirektivet. EU-domstolen ogiltigförklarade i april i år datalagringsdirektivet. Beslutet motiverades med att åtgärderna enligt direktivet utgjorde allvarliga inskränkningar i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skyddet för personuppgifter – utan att vara tillräckligt noggrant reglerade för att säkerställa att inskränkningarna begränsades till vad som var strängt nödvändigt.

Kort efter att direktivet ogiltigförklarades underrättade Tele2 den svenska tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) om att bolaget – med hänsyn till att direktivet ogiltigförklarats – inte längre tänkte lagra trafikuppgifter i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation.

PTS förelade emellertid Tele2 sommaren 2014 att återuppta lagringen. Stöd för sin inställning fann myndigheten i en utredning som strax innan föreläggandet meddelades hade presenterats av regeringen. I utredningen kom man fram till att den svenska regleringen, såsom den var utformad, var förenlig med unions- och europarättens allmänna principer och kravet på respekt för grundläggande rättigheter.

Tele2 överklagade PTS föreläggande till förvaltningsrätten och yrkade att föreläggandet skulle upphävas. Bolaget menade att de svenska bestämmelserna hade samma brister som det ogiltigförklarade direktivet och att det därmed inte var skyldigt att följa reglerna.

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att de svenska bestämmelserna om lagring utgör en inskränkning i rätten till respekt för privatlivet och skyddet för personuppgifter. Domstolen slår också fast att den svenska regleringen kring datalagring på vissa punkter berörs av den kritik som EU-domstolen riktat mot direktivet; framförallt avseende omfattningen av lagringen som generellt avser alla personer, alla elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafikuppgifter.

Vid en samlad bedömning kom dock domstolen fram till att de rättighetsinskränkningar som de svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter utgör är förenliga med grundlag, EU-lagstiftning och Europakonventionen. Bedömningen gjordes bland annat mot bakgrund av att de svenska tillgångs- och säkerhetsreglerna avseende de lagrade uppgifterna ansågs vara precisa och tydliga. Den relativt korta lagringstiden på 6 månader bedömdes också medföra en mindre risk för konkreta integritetsskador. Därtill framhölls att bestämmelserna motiverats av det mycket angelägna behovet av att tillhandahålla de brottsbekämpande myndigheterna effektiva verktyg vid utredning av brott. Skäl saknades därmed för att upphäva PTS föreläggande mot Tele2.

Tele2 överklagade domen till kammarrätten. Kammarrätten meddelade i slutet av november prövningstillstånd.

Tillbaka till Frankly #5

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår