Viktiga rättsfall om edition

Edition – alltså skyldigheten att lämna ut dokument till en part i en rättegång eller ett skiljeförfarande – har blivit vanligare och vanligare på senare år. Skyldigheten gäller både för den som är part i förfarandet och för andra som innehar handlingar som kan ha betydelse som bevis.

Högsta domstolen har nyligen kommit med två viktiga prejudikat om edition.

Det första målet, NJA 2012 s 289, handlar om ansvarsfördelningen mellan skiljenämnd och domstol när en part i ett skiljeförfarande begär att motparten eller någon annan ska lämna ut handlingar.

I ett sådant fall krävs först tillstånd från skiljenämnden och sedan – om den som innehar handlingen inte frivilligt lämnar ut den – ett beslut från domstol. I HD:s dom – som närmast är skriven som en manual för hanteringen av editionsyrkanden i skiljeförfarande – drar domstolen på ett mycket tydligt sätt gränsen mellan vad domstolen ska göra och vad den inte ska göra.

I korthet innebär gränsdragningen att domstolen enbart ska pröva att de lagliga förutsättningarna för edition är uppfyllda. Den ska däremot inte överpröva skiljenämndens bedömning av den grundläggande frågeställningen vid edition, nämligen om de efterfrågade handlingarna är relevanta i förhållande till partens grunder i målet och om de har bevisvärde. Den prövningen är exklusivt förbehållen skiljenämnden.

Till det som blir kvar för domstolen att pröva hör till exempel avvägningen mellan handlingarnas betydelse som bevis mot den skada som handlingens innehavare kan lida vid utlämnande om handlingen innehåller företagshemligheter, en i praktiken ofta förekommande frågeställning.

I samma prejudikat och i det något senare målet NJA 2012 s 628 tar Högsta domstolen också ställning till frågan om rättegångskostnader när en begäran om edition är riktad mot någon som inte är part i den underliggande rättegången eller det underliggande skiljeförfarandet.

Trots att det inte finns stöd för det i rättegångsbalkens ordalydelse slår HD fast två saker: 1. Part som får rätt mot en tredje man i editionsfrågan ska få sina rättegångskostnader i editionsdelen ersatta av tredje mannen. 2 En vinnande tredje man – som alltså sluppit lämna ut handlingar – ska få sina rättegångskostnader ersatta av den som sökt edition.

Tillbaka till Frankly #2

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår