Villkor om tredjelandsöverföring i offentlig upphandling

Kammarrätten i Stockholm har i en nyligen meddelad dom tagit ställning till möjligheten för upphandlande myndigheter att ställa krav på att den anbudsgivare som vinner upphandlingen inte ska överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

I Kammarrättens mål (mål nr 8972-12) hade en anbudsgivare i en pågående upphandling invänt mot några av de krav som den upphandlande myndigheten ställt i sin kravspecifikation och anfört att de stred mot proportionalitetsprincipen enligt 1 kap 9§ lag om offentlig upphandling (LOU). Enligt denna princip ska åtgärden, i det här fallet kravet på att överföring till land utanför EU/EES inte får ske, vara en lämplig och effektiv åtgärd för att uppnå det eftersträvade syftet. Vidare ska åtgärden vara nödvändig och inte oproportionerlig eller överdriven jämfört med det eftersträvade syftet. Anbudsgivaren hade sin placeringsort i ett land som inte är medlem i EU/EES, men som tillträtt dataskyddskonventionen.

I det aktuella målet fann domstolen att det faktum att ett land har tillträtt dataskyddskonventionen innebär att landet kan tillförsäkra ett verkningsfullt integritetsskydd för personuppgifterna och att landet därför ska anses uppfylla kravet i 33§ personuppgiftslagen på en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Den upphandlande myndighetens krav var således inte nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet och stred därför mot proportionalitetsprincipen.

Domstolen fann även att när det är fråga om ett fel i förfrågningsunderlaget (d.v.s. i det konkurrensuppsökande skedet), är det tillräckligt att skadan är mer abstrakt beskriven. Eftersom anbudsgivaren i det här fallet befanns kunna komma att lida skada av kravspecifikationens utformning beslutade domstolen att upphandlingen skulle göras om.

Tillbaka till Frankly #1

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår